Psychotesty Němeček

Laboratoř dopravní psychologie Olomouc

Dopravně psychologické vyšetření


Specializované dopravně psychologické vyšetření podle zákona probíhá s ohledem na individualitu, profesní praxi a  zkušenosti řidiče a trvá přibližně 2 - 3 hodiny.

Výsledky vyšetření jsou přísně důvěrné a jsou shrnuty do závěrečného protokolu.

Závěrečnou zprávu o vyšetření obdrží vyšetřovaný ještě týž den.

Cena standardního dopravně psychologického vyšetření je 2 500 Kč.

Co si vzít s sebou

- platný doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas)

- řidičský průkaz (pokud jej aktuálně vlastníte)

- výpis z Evidenční karty řidiče (nemí být starší 30-ti dnů)

- posudek o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího lékaře (nemí být starší 30-ti dnů; platí pouze u

  řidiče, který žádá o vrácení ŘO § 87a odst. 3)

- v případě potřeby dioptrické brýle na čtení

Co říká zákon

Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:
1.

  1. Držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
  2. Držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

2. Dopravě psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku.

  1. dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  2. soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  3. správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  4. podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

4. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

§ 102 f,g,h

Povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů

1. Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního předpisu (novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v účinnosti od 1. 1. 2024) - "tzv. řidičák na zkoušku"

Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů je v celkovém rozsahu 4 hodin.

Dopravně psychologický pohovor provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

Lišta

Nabízíme  krátké  objednací  termíny a rychlé  a profesionální  
vypracování posudku za příznivé ceny.